Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Voxel Nordic AB                

Voxel Nordic värnar om din integritet. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Därför har vi upprättat denna integritetspolicy för att beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Det är Voxel Nordic AB (org.nr 556257-1330) som är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter utförs i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, inbegripet EU:s dataskyddsförordning 2016/679 och den kompletterande dataskyddslagen (2018:218), samt de principer som framgår av denna integritetspolicy.
Har du frågor, funderingar eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss på följande adress:

Voxel Nordic AB
Rallarvägen 37, 184 40 Åkersberga

Tel.nr +46 8 732 74 84
E-mail: info@voxelnordic.se
Personuppgiftsansvarig: Veronica Barkman

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi samlar enbart in dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att uppfylla vissa på förhand bestämda ändamål, vilka framgår av avsnittet nedan. Bl.a. samlar vi in information om dig när du önskar en offert, lägger en order för våra produkter eller tjänster, när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller när du ansöker om anställning hos oss. Vidare samlar vi in information när du frivilligt fyller i kundundersökningar eller kontaktformulär, ger oss feedback samt om du kontaktar vår support.

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

 • Namn, befattning, titel, språk och kontaktinformation, inklusive e-postadress, telefonnummer och postadress;
 • ansökningshandlingar såsom CV och personligt brev;
 • köphistorik;
 • leverans- och faktureringsinformation samt betalningsinformation; samt
 • annan information som du lämnat till oss i samband med exempelvis kontakt med vår support.

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

 • Voxel Nordics hemsida, t.ex. när du beställer en produkt, registrerar dig för vårt nyhetsbrev, registrerar dig och laddar ner information eller kontaktar oss via våra kontaktformulär;
 • när du kontaktar oss via e-post eller telefon;
 • genom avtal, faktura eller annan affärskontakt, om du är kontaktperson för någon av våra avtalspartners;
 • från tredje parter i form av olika adressleverantörer;
 • Via diverse aktiviteter, t.ex. mässor och events.

Varför samlar vi in personuppgifter om dig?

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för de ändamål och med stöd av de rättsliga grunder som anges nedan:

Ändamål med behandlingen                                                                                 Laglig grund

Behandla dina beställningar och returer
Kontakta med leveransbesked eller vid problem av leverans           Fullgörande av avtal
Genomförande av rekryteringsförfaranden

Utskick av generell information och riktade budskap
Utskick av inbjudningar till events
Utskick av offertförslag                                                                         Intresseavvägning
Besvara frågor via e-post eller i kundtjänst
Skicka ut kundundersökningar

Utskick av nyhetsbrev                                                                               Samtycke                                                       

Överföring av dina personuppgifter

För att Voxel Nordic AB ska kunna genomföra de åtaganden som vi har gentemot dig som kund eller kontaktperson för kund kan uppgifter komma att överföras till tredje parter som agerar personuppgiftsbiträden till Voxel Nordic AB. Dessa parter tillhandahåller bl.a. datasupport, e-post- och molnlagringstjänster, analytiska tjänster samt transporttjänster för beställda produkter. Vi lämnar inte ut och säljer inte några personuppgifter till andra tredje parter i något syfte.

Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut för att Voxel Nordic AB ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

I vissa fall sker den ovannämnda överföringen till länder utanför EU/EES. Dataskyddslagstiftningen i vissa av dessa länder, och som dina personuppgifter alltså kan komma att behandlas i, ger inte ett lika starkt skydd för din integritet som den som gäller i Sverige. När så är fallet kommer vi vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är vederbörligen skyddade och att de enbart behandlas i linje med denna integritetspolicy. Du kan alltid känna dig säker på att överföring av dina personuppgifter till länder utanför EU/EES kommer att vara tillåten enligt gällande dataskyddslagstiftning, eftersom Voxel Nordic AB säkerställer att åtminstone en av följande förutsättningar är förhanden vid varje fall av sådan överföring:

 • det finns en adekvat skyddsnivå i mottagarlandet;
 • Voxel Nordic AB har inhämtat ditt samtycke till överföringen;
 • det finns lagligt stöd för överföringen i tillämplig dataskyddslagstiftning;
 • Voxel Nordic AB har ingått avtal som innehåller EU-kommissionens modellklausuler (2010/87/EU) med mottagaren, utan ändringar eller tillägg som står i strid med klausulerna;
 • mottagaren har upprättat bindande företagsinterna regler som godkänts av relevant tillsynsmyndighet (så kallade Binding Corporate Rules); eller
 • mottagaren har genomfört självcertifiering och anslutit sig till EU-U.S. Privacy Shield-principerna genom registrering på U.S. Department of Commerce Privacy Shield-lista, vid överföring till USA.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad har du för rättigheter?

 • Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar. Du kan således begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats.
 • Om dina personuppgifter skulle vara felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade.
 • I vissa fall har du rätt att få dina uppgifter raderade, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.
 • Du har rätt att i vissa fall kräva att Voxel Nordic AB:s behandling av dina personuppgifter begränsas, t.ex. om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som görs efter intresseavvägning. Även under tiden som kontroll sker av om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter kan behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
 • Du har rätt att när som helst återkalla eller ändra de samtycken som du lämnat till oss.
 • Du kan under vissa omständigheter få ut och få vissa personuppgifter överförda i ett elektroniskt format, i vissa fall även till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns angivna högst upp i denna integritetspolicy. För att skydda din integritet och dina personuppgifter vill vi att du identifierar dig i anslutning till vår assistans. Om du, i syfte att utöva ovannämnda rättigheter, väljer att kontakta oss via brev vill vi därför vänligen be dig skicka med en kopia av din id-handling samt se till att brevet är underskrivet. Om du istället väljer att kontakta oss via e-post ber vi dig vänligen att scanna in din id-handling tillsammans med din underskrift.

Du har vidare alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att Voxel Nordic AB:s behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.